Sprzedaż ciepła

Moduł MD (Zbyt ciepła) jest doskonałym narzędziem do obsługi firmy zajmującej się dystrybucją i produkcją energii. (w szczególności cieplnej, jednak po niewielkich modyfikacjach również i elektrycznej).

Dla ułatwienia można podzielić system na dwie części: techniczną i bilingową.

Techniczna część pozwala na ewidencję wg. podziału na:

Obiekty

Obiektami nazywamy budynki, hale, zakłady produkcyjne – czyli końcowego odbiorcę energii cieplnej. Do każdego obiektu przypisane jest zezwolenie(a), węzły podłączone do obiektu, liczniki, źródła zasilania i w końcu płatnik. Obiekt określają takie parametry jak lokalizacja miejsca dostarczenia energii, kubatura obiektu, powierzchnię mieszkalną lub użytkową, zapotrzebowanie na energię z podziałem na wytworzenie, moc i przesył, rodzaj dostarczanej energii, czyli c.o., ciepłą wodę, wodę technologiczną, wentylację i parę.

Węzły

Węzły są to punkty dostawy albo węzłowe elementy sieci przesyłowej.

Gałęzie

Gałęzie są to odcinki magistrali łączące węzły sieci przesyłowej. Jest to logicznie wydzielony układ sieci przesyłowej, mający na celu sprawniejsze zarządzanie całą infrastrukturą. Dane techniczne: długość, typ odcinka, typ rury, średnica wewnętrzna, średnica zewnętrzna, grubość rury, grubość izolacji, rodzaj izolacji, chropowatość.

Układy pomiarowe

Układy pomiarowe z reguły związane są z węzłami sieci. Mogą składać się z jednego lub kilku liczników. Liczniki te mogą mierzyć ilość ciepła i/lub ilość przepływającej wody. Tabela opisująca licznik zawiera bardzo wiele informacji na jego temat, np. miejsce i sposób instalacji, do jakiego rejonu inkasenckiego należy, typ i numer fabryczny licznika, rok produkcji, okres odczytu, właściciela licznika, parametry określające przepływ, czy chociażby trwałość baterii. System zapewnia wiele raportów, zestawień, analiz, formularzy i funkcji związanych z działaniem liczników. Formularze dla inkasentów, automatyczny odczyt z pętli, import, export danych pomiędzy ASIMS+, a rejestratorami inkasentów. Raporty na temat pętli, subliczników, uwagi serwisowe, liczniki nie podłączone, legalizacje, zestawienie zużycia. Analizy względnego zużycia średniego, względem mocy węzła i wiele innych, które użytkownik zdefiniuje.

Źródła zasilania

Źródła zasilania sieci energetycznej opisują kategorie dostawców energii i samych dostawców. Energia cieplna produkowana jest przez różnych dostawców i można podzielić ich na następujące kategorie: sieć, lokalne kotłownie olejowe, lokalne kotłownie gazowe, kotłownie osiedlowe. Każdy dostawca energii określany jest w systemie jako źródło, które jest przypisane do odpowiedniej taryfy.

Część bilingowa pozwala na rejestrację informacji i rozliczenie zużycia ciepła, są to:

Zezwolenia

Zezwolenie jest umową opisującą warunki dostarczania energii do obiektu z węzła. W warunkach może być zawarta informacja do jakiego obiektu dostarczana jest energia, kto jest odbiorcą, kto jest płatnikiem, jaki rodzaj taryfy jest przywiązany do zezwolenia czy okres obowiązywania umowy. Każde zezwolenie określają takie parametry jak; zamówiona moc CO z podziałem na wytworzenie i przesył. Później stanowi podstawę do wystawienia faktury, na której uwidoczniona jest część refakturowana do producenta energii.

Taryfy

W taryfach zawarte są klasy taryf z parametrami tych taryf, indeksy materiałowe. Na podstawie taryf, które są ściśle związane z zezwoleniami jest określana cena na fakturze. Na podstawie danych z liczników system wykonuje rozliczenie zużytego ciepła i generuje faktury. Faktury mogą być automatycznie wysłane w formie elektronicznej do klientów lub umieszczone w zasobach eBOK – elektronicznego biura klienta. Oczywiście współpracujemy też z urządzeniami wspomagającymi bezobsługowym przygotowaniem wysyłki tradycyjnej (drukarki i kopertownice).